:: بایگانی بخش 128: ::
:: اهم موارد مطرح در جلسه نهم هیأت مدیره دوره چهارم انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران - ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ -