:: بایگانی بخش 127: ::
:: اهم موارد مطرح در جلسه هشتم هیأت مدیره دوره چهارم انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران - ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ -