:: بایگانی بخش دوازدهمین نشست تخصصی اقتصاد اسلامی: ::
:: دوازدهمین نشست متخصصان اقتصاد اسلامی - ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ -