:: بایگانی بخش 126: ::
:: اهم موارد مطرح در جلسه هفتم هیأت مدیره دوره چهارم انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران - ۱۳۹۲/۷/۲۱ -