:: بایگانی بخش 125: ::
:: اهم موارد مطرح در جلسه ششم هیأت مدیره دوره چهارم انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران - ۱۳۹۲/۷/۲۱ -