:: بایگانی بخش 124: ::
:: اهم موارد مطرح در جلسه پنجم هیأت مدیره دوره چهارم انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران - ۱۳۹۲/۶/۲۳ -