:: بایگانی بخش 123: ::
:: اهم موارد مطرح در جلسه چهارم هیأت مدیره دوره چهارم انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران - ۱۳۹۲/۵/۵ -