:: بایگانی بخش 122: ::
:: اهم موارد مطرح در جلسه سوم هیأت مدیره دوره چهارم انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران - ۱۳۹۲/۴/۱۹ -