:: بایگانی بخش 121: ::
:: اهم موارد مطرح در جلسه دوم هیأت مدیره دوره چهارم انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران - ۱۳۹۲/۴/۱۹ -