:: بایگانی بخش 120: ::
:: اهم موارد مطرح در جلسه اول هیأت مدیره دوره چهارم انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران - ۱۳۹۲/۴/۱۹ -