انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- دومین نشست پیرامون اقتصاد ایران
سخنرانی دکتر عاقلی پیرامون اقتصاد ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/22 | 
سلسه نشست های پیرامون اقتصاد ایران

دومین نشست اقتصاد ایران با موضوع "تکانه و عدم اطمینان در اقتصاد ایران" و سخنرانی دکتر لطفعلی عاقلی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران در تاریخ ۷ مهر ساعت ۱۶:۳۰ به صورت پخش زنده در اینستاگرام خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود:


نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.271.867.fa
برگشت به اصل مطلب