انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- 210
صورتجلسه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/26 | 
بسمه‌تعالی
جلسه هجدهم هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران (دوره ششم)
جلسه شماره ۲۱۰ در تاریخ ۰۲/۱۸/ ۱۴۰۰در ساعت ۱۸:۰۰ تشکیل و موارد زیر به تصویب اعضا هیأت مدیره رسید:
  1. درخواست وزارت امور اقتصاد و دارایی درخصوص انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مجلات این وزارت‌خانه (فصلنامه‌های "پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی" و "سیاست‌های مالی و اقتصادی") با انجمن، مطرح و پس از بحث و بررسی، کلیات آن به تصویب رسید و مذاکرات بیشتر در خصوص پیشنهادات اعضای هیأت مدیره، به رئیس انجمن واگذار شد.
  2. گزارش اولین نشست بین‌المللی اقتصاد (سخنرانی پروفسور اندرلی) توسط جناب آقای دکتر الهی و جناب آقای دکتر فیروزان ارائه گردید؛ و اعضا نظرات خود را در مورد این نشست‌ها و تداوم آن ارائه نمودند. همچنین پیشنهاداتی درخصوص انتشار گزارش این نشست در سایت مجله و انجمن مطرح و تصمیم نهایی در این خصوص به مدیر کمیته بین‌الملل واگذار شد؛
  3. درخواست انتشار کتاب توسط انجمن، مطرح شد و به‌دلیل مرتبط نبودن با حوزه تخصصی انجمن، این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت.
  4. تقاضای عضویت دانشجویی مطرح و پذیرفته شد.
  5. گزارشی از فعالیت‌ انجمن در سال ۱۳۹۹ توسط خانم جباری ارائه گردید.
  6. مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.266.862.fa
برگشت به اصل مطلب