انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کمیته بین‌الملل
کمیته بین‌الملل

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/20 | 
مدیر کمیته انتشارات: جناب آقای دکتر ناصر الهی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه مفید

پست الکترونیک کمیته انتشارات:  Int_Committeeieaoi.ir
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.238.842.fa
برگشت به اصل مطلب