انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 31
نقش زکات فطره در فقرزدایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

نقش زکات فطره در فقرزدایی (مطالعه موردی: ایران 1385-1370)

نوسنده: سید ضیاءالدین کیاءالحسینی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.149.639.fa
برگشت به اصل مطلب