انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 26
توسعه سرمایه انسانی بر اساس آموزه های اسلام و تاثیر آن بر توسعه انسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

توسعه سرمایه انسانی بر اساس آموزه های اسلام و تاثیر آن بر توسعه انسانی

نویسنده: حسن آقا نظری

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.144.604.fa
برگشت به اصل مطلب