انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
همایش اسلام و توسعه اقتصادی - طراحی نظام مالی بر اساس آموزه های اسلام با نگرش به نظام مالی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

طراحی نظام مالی بر اساس آموزه های اسلام با نگرش به نظام مالی ایران

نویسنده: معصومی نیا

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.407.fa
برگشت به اصل مطلب