انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
همایش اسلام و توسعه اقتصادی - نقش دولت در توسعه اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نقش دولت در توسعه اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام

نویسنده: اصغر ابوالحسنی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.114.405.fa.html
برگشت به اصل مطلب