انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات عربی
نزیه کمال حماد مدی جواز أخذ الأجر علی الکفاله فی الفقه الإسلامی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نزیه کمال حماد مدی جواز أخذ الأجر علی الکفاله فی الفقه الإسلامی

یادداشتی پیرامون مقاله ی جناب « نزیه کمال حماد »

«دامنه جواز دریافت کارمزد ضمانت در فقه اسلامی »

نوشته ی : تجانی عبدالقادر أحمد

کلیدواژه ها : ضمانت ( الکفاله ) ، ضامن ، ضامن شدن ( الضمان ) ، بهره ( الفائده ) ، بانک ( المصرف ) .

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.105.419.fa
برگشت به اصل مطلب