انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب فارسی
کمیته انتشارات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/14 | 
کمیته انتشارات؛ انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران منتشر کرد:
 
کتاب مالیه عمومی و بازارهای سرمایه اسلامی نظریه و کاربردها
 
اثر ارزشمند
سید عون رضا رضوی
عبیدالله عصت پاشا
عباس میرآخور

 
ترجمه شده توسط اساتید هیأت علمی دانشگاه خوارزمی آقایان:
دکتر محمد نصراصفهانی
و دکتر مهدی قائمی اصل


 
 
برای تهیه این کتاب با انتشارات نورعلم تماس بگیرید.
شماره دفتر اتتشارات:
۰۲۱۶۶۴۰۵۸۸۰
شماره همراه برای راهنمایی خرید:
۰۹۱۲۳۳۳۴۲۲۹


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.104.835.fa
برگشت به اصل مطلب