انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات انگلیسی
the path towards a truly holistic and comprehensive development of the individual.the society and the nation in this age of turbulence

حذف تصاویر و رنگ‌ها
the path towards a truly holistic and comprehensive development of the individual.the society and the nation in this age of turbulence"
Prof.M.Kamal Hassan. I.I.U.Malaysia
برای دریافت مقاله اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.103.83.fa
برگشت به اصل مطلب