انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
پاسخی به یک انتقاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/13 | 

پاسخی به یک انتقاد

نوشته ی: مختار محمد متولی

کلید واژه ها: هزینه ( الانفاق ) ، تعادل ( التوازن ).

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.700.fa
برگشت به اصل مطلب