انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
مراجعه کتاب یوسف إبراهیم یوسف إستراتیجیه و تکنیک التنمیه الاقتصادیه فی الإسلام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/13 | 

مراجعه کتاب یوسف إبراهیم یوسف إستراتیجیه و تکنیک التنمیه الاقتصادیه فی الإسلام

بررسی کتاب جناب یوسف إبراهیم یوسف : « استراتژی و راهبرد توسعه ی اقتصادی در اسلام »

نوشته ی: محمد علی القری

کلیدواژه ها: توسعه ( التنمیه ) ، خراج ، مالکیت ( الملکیّه )، حد کفایت ، تکنولوژی ( التکنولوجیا ).

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.699.fa
برگشت به اصل مطلب