انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
مراجعه کتاب شعبان فهمی عبدالعزیز رأس المال فی المذهب الاقتصادی للاسلام

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/13 | 

مراجعه کتاب شعبان فهمی عبدالعزیز رأس المال فی المذهب الاقتصادی للاسلام

بررسی کتاب جناب شعبان فهمی عبدالعزیز : سرمایه در مکتب اقتصادی اسلام

نوشته ی: شوقی أحمد دنیا

کلیدواژه ها: سرمایه ( رأس المال )، زکات ، مالکیت ( الملکیّه )، مصرف ( الاستهلاک )، خراج.

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.697.fa
برگشت به اصل مطلب