انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
رد علی تعلیق حول: المبادئ الإسلامیه فی الخراج - (دکتر حسن عبدالله الأمین)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/7 | 

رد علی تعلیق حول: المبادئ الإسلامیه فی الخراج

پاسخی بر یادداشت دکتر حسن عبدالله الأمین ، پیرامون مبحث « اصول اسلامی در مالیات »

نوشته ی : کوثر الأبجی

کلیدواژه ها : خراج ، زکات ، هزینه کردن (الإنفاق) ، بانک (المصرف).

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.663.fa
برگشت به اصل مطلب