انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
قانون حمایت از سپرده های بانک های اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نظام حمایه الودائع لدی المصارف الإسلامیه
 قانون حمایت از سپرده های بانک های اسلامی
تهیه کننده : دکتر عثمان بابکر احمد
 کلیدواژه ها : سپرده ، ضمانت ، بانک ، تأمین مالی ، سرمایه ، سرمایه گذاری
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.102.45.fa.html
برگشت به اصل مطلب