انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب عربی
معامله ی شرعی و کاربردهای جدید آن

حذف تصاویر و رنگ‌ها
المضاربه الشرعیه وتطبیقاتها الحدیثه
معامله ی شرعی و کاربردهای جدید آن
مولف: دکتر حسن الأمین
کلیدواژه ها: مضاربه ، سرمایه ، سود ، کار ، ضمانت ، سرمایه گذاری بانکی
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.102.18.fa
برگشت به اصل مطلب