انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
تبیین ابعاد بازار بهینه اسلامی و مقایسه با بازار سرمایه داری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تبیین ابعاد بازار بهینه اسلامی و مقایسه با بازار سرمایه داری (یک رهیافت نظری)

نویسنده:علیرضا پورفرج

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.100.280.fa.html
برگشت به اصل مطلب