انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
نقش تبدیل روستا به شهر در افزایش فرصتهای شغلی و کاهش بیکاری در نواحی روستایی(مورد استان فارس)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نقش تبدیل روستا به شهر  در افزایش فرصتهای شغلی و کاهش بیکاری در نواحی روستایی(مورد استان فارس)

نویسندگان: دکتر عبدالرضا رکن افتخاری و دکتر حسین ایزدی خرامه

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.100.266.fa.html
برگشت به اصل مطلب