انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات فارسی
انتشار اوراق مشارکت در ایران:موانع و راهکارهای اجرایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
انتشار اوراق مشارکت در ایران:موانع و راهکارهای اجرایی
نویسنده:دکتر لطفعلی عاقلی کهنه شهری
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.100.242.fa.html
برگشت به اصل مطلب