انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مسئولین پایگاه
معرفی مدیر پایگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مسئول دبیرخانه انجمن و مدیر پایگاه:

خانم فاطمه جباری

آدرس پست الکترونیک:  ieaoi۱۳۸۱gmail.com

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.59.22.fa
برگشت به اصل مطلب