انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- آیین نامه جشنواره اقتصاد اسلامی
آیین نامه جشنواره اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/20 | 

آیین نامه جشنواره اقتصاد اسلامی:
ماده ۱. هدف 

هدف از برگزاری «جشنواره اقتصاد اسلامی» که از این پس به اختصار «جشنواره» نامیده خواهد شد، شناسایی و معرفی آثار علمی و پژوهشی برتر در حوزه اقتصاد اسلامی، کمک به اعتلای سطح دانش و فرهنگ مکتوب اقتصاد اسلامی، تشویق فعالیت های علمی در حوزه اقتصاد اسلامی در مراکز علمی- تحقیقاتی و حمایت و تقدیر از محققان و متخصصان این حوزه است. 


ماده ۲. محدوده 

مستندات مورد ارزیابی در جشنواره اقتصاد اسلامی شامل کتاب (تألیف و تصنیف)، طرح تحقیقاتی، مقالات منتشر شده و پایان نامه و رساله های دانشجویی است. 

تبصره ۱: سایر فعالیت های انجام شده در حوزه اقتصاد اسلامی، بجز موارد فوق، در صورت پیشنهاد و ارایه مستندات، با تشخیص دبیرخانه قابل بررسی است.

ماده ۳. مسئول برگزاری 

انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران مسئول برگزاری جشنواره، و برگزاری جشنواره در انجمن بر عهده دبیر جشنواره است.

ماده ۴. وظایف دبیر

مسئولیت اداره و راهبری دبیرخانه جشنواره بر عهده دبیر جشنواره است. دبیر جشنواره  با حکم رییس انجمن برای هر دوره از جشنواره تعیین می شود. دبیر جشنواره وظایف زیر را برعهده دارد.

 1. هدایت و نظارت بر عملکرد دبیرخانه؛
 2. مدیریت انتشار فراخوان جشنواره به صورت ادواری؛
 3. پیشنهاد اعضای شورای علمی به رییس انجمن؛
 4. تشکیل جلسات شورای علمی؛
 5. مدیریت فرایند داوری آثار و نظارت بر آنها؛
 6. ارایه گزارش مکتوب و مستند روند داوری به رییس انجمن؛
 7. برگزاری مراسم جشنواره؛
 8. تنظیم بیانیه جشنواره؛

۱۰. سایر امور مرتبط با برگزاری جشنواره.

ماده ۵. دبیرخانه 

دبیرخانۀ دائمی جشنواره در محل انجمن اقتصاد اسلامی ایران و زیر نظر دبیر فعالیت می نماید.

ماده ۶. وظایف شورای علمی

شورای علمی جشنواره متشکل از دبیر و ۶ نفر از صاحب نظران حوزه اقتصاد اسلامی (به تأیید هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی ایران) که عهده دار وظایف زیر است:

 1. بررسی و تدوین سازوکار ارزیابی آثار؛
 2. تعیین اعضای هیأت داوران؛
 3. نظارت بر کلیه مراحل داوری؛
 4. تعیین برگزیدگان جشنواره؛
 5. ارایه مشاوره در زمینه جوایز جشنواره؛
 6. سایر موارد حسب ارجاع دبیر جشنواره و رییس انجمن.

  ماده ۷. معیارهای داوری 
  معیارهای ارزیابی آثار در قالب فرمهای مربوط به هریک از مستندات علمی شامل: کتاب (تألیف و تصنیف)، طرح تحقیقاتی، پایان نامه و رساله های دانشجویی و مقالات منتشر شده به شرح زیر هستند.
  ۱. کمک به ارتقای سطح علمی اقتصاد اسلامی در کشور؛
  ۲. تازگی و نوآوری در موضوع، ساختار، پرداختن به موضوع و رویکرد؛

۳. روش شناسی و قدرت تحلیل و استنتاج منطقی؛
۴. تأثیرگذاری در گسترش آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامی؛
۵. رعایت استانداردها در ساخت، فصل بندی، نگارش، دستور زبان و واژگان؛
۶. رعایت استانداردها در ذکر منابع و مآخذ؛
۷. استحکام و زیبایی بیان؛
۸. رعایت استانداردهای تألیف و تصحیح؛
۹. پاکیزگی و آراستگی اثر از حیث حروف چینی، صفحه بندی و چاپ؛
 

ماده ۸. روند داوری

داوری و انتخاب آثار طی ۳ مرحله به شرح زیر صورت می پذیرد:

مرحلۀ اول: ابتدا تمامی آثار دریافت شده توسط دبیرخانه در شورای علمی جشنواره مورد ارزیابی اولیه قرار می گیرد. آثار با رأی اکثریت اعضای شورای علمی به مرحله بعد راه می یابند.

مرحلۀ دوم: آثار راه یافته به مرحله دوم، توسط سه تن از داوران ـ که به انتخاب شورای علمی تعیین خواهند شد ـ بررسی می شوند و نتایج ارزیابی در فرم های مربوطه به دبیرخانه منعکس می شود. آثاری که امتیازات لازم (موضوع ماده ۹) را کسب نموده باشند، جهت تصمیم گیری نهایی در شورای علمی مطرح می شوند.

مرحلۀ سوم: شورای علمی، پس از بررسی امتیازات کسب شده توسط آثار در چارچوب ضوابط موجود نسبت به انتخاب آثار برگزیده اقدام می نماید.

تبصره ۲: حضور رییس و اعضای هیات مدیره انجمن در شورای علمی و کمیته داوران بلامانع است.

تبصره ۳: شورای علمی مجاز است در صورت نیاز نسبت به ارسال مجدد آثار به داوران دیگر اقدام نماید.

ماده ۹. امتیازات لازم جهت انتخاب آثار

- آثاری که به طور میانگین بین ۸۵ الی ۹۰ درصد امتیازات داوران را کسب کرده باشند، به عنوان آثار شایسته تقدیر شناخته می شوند.

- آثاری که به طور میانگین بین ۹۰ الی ۹۵ درصد امتیازات داوران را کسب کرده باشند، به عنوان آثار برگزیده شناخته می شوند.

- آثاری که به طور میانگین بین ۹۵ الی ۱۰۰ درصد امتیازات داوران را کسب کرده باشند، به عنوان آثار برجسته شناخته می شوند.

تبصره ۴: انتخاب مشترک چند اثر به عنوان اثر برگزیده، شایسته تقدیر و برجسته با تشخیص هیأت داوران بلامانع است.

تبصره ۵: هر اثر، تنها یک بار در جشنواره قابل ارزیابی است.

تبصره ۶: زبان آثار قابل ارزیابی در جشنواره فارسی، انگلیسی و عربی است.

ماده ۱۰. زمان بندی برگزاری

جشنواره  هر دو سال یک بار و در قالب فراخوان سراسری در کل کشور برگزار می شود. فراخوان در اردیبهشت ماه سال مورد نظر صورت گرفته و زمان ارزیابی آثار توسط دبیرخانه تا پایان شهریورماه همان سال است. منتخبان در مراسمی که بدین منظور برگزار می شود، در پاییز سال مورد نظر، مورد تشویق قرار می گیرند.

تبصره ۷. اولین جشنواره برای آثار دوره زمانی ۹۵-۱۳۹۰ برگزار خواهد شد.

تبصره ۸. اصلاح و یا تغییر مواد این آیین‌نامه، منوط به طرح موضوع در دبیرخانه و به پیشنهاد دبیر جشنواره و تصویب هیات مدیره انجمن قابل اعمال است.           
این آیین نامه در ۱۰ ماده، ۸ تبصره در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۵ به تصویب هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی ایران رسید و از همین تاریخ قابل اجرا می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.241.845.fa
برگشت به اصل مطلب