انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کمیته همایش‌ها و نشست‌ها
کمیته همایش‌ها و نشست‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/20 | 
مدیر کمیته همایش‌ها و نشست‌ها: جناب آقای دکتر توحید فیروزان؛ عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

پست الکترونیک کمیته همایش‌:  Conf_Committeeieaoi.ir
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.240.844.fa
برگشت به اصل مطلب