انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- جشنواره اقتصاد اسلامی
فراخوان جشنواره اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ردیف

شرح اقدام

بازه زمانی

1

انتشار فراخوان و دریافت آثار توسط دبیرخانه

اردیبهشت ماه 1396 (به مدت یک ماه)

2

ارزیابی اولیه آثار و ارسال برای داوری (فرایند داوری)

خرداد تا شهریور ماه 1396

3

پردازش نتایج داوریها در دبیر خانه

مهرماه 1396

4

تشکیل جلسه شورای علمی جشنواره و تصمیم گیری در خصوص آثار منتخب

مهرماه 1396

5

برگزاری مراسم و اهداء جوایز

آبان یا آذر ماه 1396

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.190.788.fa
برگشت به اصل مطلب