انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- 129
جلسه دهم هیأت مدیره دوره 4

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بسمه تعالی
اهم موارد مطرح در جلسه دهم هیأت مدیره دوره چهارم انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران  - جلسه 129
تاریخ: 1392/10/17                         ساعت شروع: 18:30 - ساعت پایان: 20
  1. تقاضای عضویت پیوسته آقای امامی مورد قبول واقع شد.
  2. تقاضای عضویت دانشجویی آقای حسین عین الیقین مورد قبول واقع شد.
  3. مقرر شد در همایش بین المللی اقتصاد اسلامی که توسط دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه سمنان برگزار می شود، انجمن هم مشارکت داشته باشد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.177.769.fa
برگشت به اصل مطلب