انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- 128
اهم موارد مطرح در جلسه نهم هیأت مدیره دوره چهارم انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/10/15 | 
بسمه تعالی
اهم موارد مطرح در جلسه نهم هیأت مدیره دوره چهارم انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران - جلسه 128
تاریخ: 1392/09/05                                 ساعت شروع: 18- ساعت پایان: 20
  1. تقاضای عضویت آقای کاوه حقوقی مطرح و مورد قبول واقع شد.
  2. مقرر شد برای انجمن و فصلنامه انجمن بروشور انگلیسی و فارسی طراحی شود.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.176.767.fa.html
برگشت به اصل مطلب