انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- 126
اهم موارد مطرح در جلسه هفتم هیأت مدیره دوره چهارم انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
بسمه تعالی
اهم موارد مطرح در جلسه هفتم هیأت مدیره دوره چهارم انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران - جلسه 126
تاریخ: 1392/07/06                            ساعت شروع: 19- ساعت پایان: 22
  1. تقاضای عضویت بانک پاسارگاد در جلسه مطرح و مورد قبول واقع شد.
  2. مقرر شد برای بانک پاسارگاد تندیس عضویت تهیه و ارسال گردد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.161.764.fa
برگشت به اصل مطلب