انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 31
شاخص های اقتصادی توسعه انسانی از دیدگاه اسلام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

شاخص های اقتصادی توسعه انسانی از دیدگاه اسلام

نویسندگان: ولی الله نقی پورفر و محخدرضا احمدی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.149.637.fa
برگشت به اصل مطلب