انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- اعضای هیأت مدیره
لیست اعضای هیأت مدیره و بازرسین

حذف تصاویر و رنگ‌ها

۱- آقای دکتر میثم موسائی (رییس)

۲- آقای دکتر امیرحسین مزینی (نایب رییس)

۳- آقای دکتر لطفعلی عاقلی (خزانه‌دار)

۴- آقای دکتر ناصر الهی (عضو اصلی)

۵- آقای دکتر توحید فیروزان (عضو اصلی)

۶- آقای دکتر حسین عیوضلو (عضو  علی‌البدل)

۷- آقای دکتر محمد نعمتی (عضو علی‌البدل)

بازرسین:

۱- آقای دکتر مرتضی عزتی (بازرس اصلی)

۲- آقای دکتر نادر مهرگان (بازرس علی‌البدل)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.116.448.fa
برگشت به اصل مطلب