انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
شانزدهمین همایش بانکداری بدون ربا - یک مدل سنجش اعتبار برای مشتریان اشخاص حقوقی یک بانک: کاربردی از روش بیزین

حذف تصاویر و رنگ‌ها

یک مدل سنجش اعتبار برای مشتریان اشخاص حقوقی یک بانک: کاربردی از روش بیزین

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.364.fa
برگشت به اصل مطلب