انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
شانزدهمین همایش بانکداری بدون ربا - طراحی چارچوب توسعه نهادها و ابزارهای غیر مستقیم سیاست پولی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

طراحی چارچوب توسعه نهادها و ابزارهای غیر مستقیم سیاست پولی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.356.fa
برگشت به اصل مطلب