انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- مقالات همایش (فارسی)
مجموعه مقالات اولین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مقایسه توزیع درآمد بین عوامل تولید در نظریه سرمایه داری و اقتصاد اسلامی

نویسندگان: مهین رضائی و محمد لشگری

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.114.327.fa
برگشت به اصل مطلب