انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- متفرقه
منذر قحف زکاه الأصول الثابته الاستثماریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

منذر قحف زکاه الأصول الثابته الاستثماریه

یادداشتی پیرامون مقاله ی جناب « منذر قحف » : « زکات دارایی های ثابت سرمایه ای »

نوشته ی : مصطفی أحمد الزرقاء

کلیدواژه ها : زکات دادن ( التزکیه ) ، دارایی ها ( الأصول ) ، زمین کشاورزی ( الأرض الزراعیّه ) .

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.107.425.fa
برگشت به اصل مطلب