انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- متفرقه
جایگاه ارزش تجاری محصولات باغی ایران در بازار مشترک اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
جایگاه ارزش تجاری محصولات باغی ایران در بازار مشترک اسلامی
نویسندگان: دکتر امیر حسین چیذری و دکتر رضا نجارزاده
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.107.201.fa
برگشت به اصل مطلب