انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- متفرقه
بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
عملکرد تبصره 3 قانون بودجه سال 1372 در بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
برای دریافت فایل اینچا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.107.200.fa
برگشت به اصل مطلب