انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- متفرقه
متن مصاحبه با آیت الله محمد موممن

حذف تصاویر و رنگ‌ها
جایگاه اوراق مشارکت در نظام اقتصاد اسلامی
گفتگو با: آیت الله محمد مومن
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.107.175.fa.html
برگشت به اصل مطلب