انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
Shari Ah.Economic And Accounting Framework Of Bay Al Salam In The Light Of Contemporary Application

حذف تصاویر و رنگ‌ها
Shari Ah.Economic And Accounting Framework Of Bay Al Salam In The Light Of Contemporary Application
Edited By:Mahmoud Abdul Halim Umar
Ummul Qura University
Makkeh AI-Mokarramah
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.98.fa
برگشت به اصل مطلب