انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
Profit-Loss Sharing Model For External Financing

حذف تصاویر و رنگ‌ها
Profit-Loss Sharing Model For External Financing
Edited By:Boualem Bendjilali
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.95.fa
برگشت به اصل مطلب