انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
Understandig Islamic Finance A Stady Of The Securities Market In An Islamic Framework

حذف تصاویر و رنگ‌ها
Understandig Islamic Finance A Stady Of The Securities Market In An Islamic Framework
Edited By:M.A.Mannan
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.92.fa
برگشت به اصل مطلب