انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
Countertrade:Policies And Practices In Oic Member Countries

حذف تصاویر و رنگ‌ها
Countertrade:Policies And Practices In Oic Member Countries
Edited By:M.Fahim Khan
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.87.fa
برگشت به اصل مطلب