انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کتاب انگلیسی
The Impact Of The Single European Market On Oic Member Countries

حذف تصاویر و رنگ‌ها
The Impact Of The Single European Market On Oic Member Countries
Edited By:M.A.Mannan & Badre Eldine Allali
برای دریافت مقاله اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.106.86.fa
برگشت به اصل مطلب